Maatschappelijke uitdagingen

Uw maatschappelijke uitdagingen worden onze uitdagingen! Uw passie wordt onze passie!”

Ons maatschappelijk en economisch leven wordt gekenmerkt door een sterk toegenomen dynamiek, diversiteit en complexiteit. Organisaties zijn steeds meer verplicht om maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO) om de eenvoudige reden dat onze veranderende omgeving dit vereist. Organisaties die strategisch met MVO bezig zijn, passen zich ook gemakkelijker aan de veranderende omgeving aan en zijn dus ook minder afhankelijk van economische schommelingen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt daardoor steeds meer een "license to operate".                                

Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft de afgelopen jaren een hele evolutie doorgemaakt en zal ook in het komende decennium verder sterk ontwikkelen. Deze voortdurende evolutie brengt echter veel onduidelijkheid en verwarring rond het begrip maatschappelijk verantwoord ondernemen (of ook duurzaam ondernemen genoemd) met zich mee. Dit maakt dat het begrip ook te pas en te onpas (kan) wordt (en) gebruikt of op verschillende wijze wordt begrepen. Zo zie je bijvoorbeeld dat organisaties liefdadigheid onder de noemer van duurzaam ondernemen plaatsen. Ondanks het feit dat dergelijke liefdadigheidsacties moeten toegejuicht worden, is maar de vraag of deze werkelijk tot een duurzamere vorm van ondernemen leiden. Het heeft intrinsiek immers weinig met de eigenlijke bedrijfsvoering en bedrijfsactiviteiten te maken. 

Het is daarom belangrijk dat organisaties duidelijkheid krijgen over wat onder MVO wordt verstaan opdat zij structureel duurzame keuzes kunnen maken. Hierbij mag niet vergeten worden dat de spelregels van concurrentie maken of individuele organisaties op maatschappelijk vlak belangrijke successen kunnen boeken. Daarom is het ook zo belangrijk te weten dat de kern van de zaak bij de sector ligt. Op sectorniveau dient het indirecte stakeholderoverleg te worden gevoerd om tot de essentie van duurzaam ondernemen te kunnen komen, om structureel iets te kunnen veranderen en innovatie (en dus transitie) te bevorderen. Dit mag echter individuele organisaties niet beletten om zelf reeds de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Dit is immers de basis om op sectorniveau het veranderingsproces te initiëren.

Een organisatie waarvan de processen en structuren van corporate governance (zie organisatorische uitdagingen) op punt staan, kan een stap voortzetten naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Corporate governance staat immers voor waardecreatie op economisch gebied, binnen de wettelijke milieu- en sociale verplichtingen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen streeft naast waardecreatie op economisch (Profit) vlak, ook naar waardecreatie op sociaal (People) en milieu (Planet) vlak. Dit betekent dat de organisatie de 3 P's als gelijkwaardig beschouwt en door een proces van continue verbetering van de bedrijfsvoering streeft naar een evenwicht tussen deze 3 dimensies. Het is dus vrijwillig kiezen voor initiatieven en acties die de geldende milieu- en sociale regelgeving overstijgen om ook op maatschappelijk vlak meer winst te boeken. Een onderneming of organisatie die kiest voor MVO, getuigt van veel moed, durf en leiderschap.   

Onze dienstverlening?

Voor individuele ondernemingen of organisaties is het niet steeds eenvoudig om vast te stellen wat precies hun verantwoordelijkheden zijn op sociaal, milieu en economisch vlak en hoe ze hieraan invulling kunnen geven. Verschillende richtlijnen zijn voorhanden maar de invulling is vaak maatwerk en vraagt om een pragmatische aanpak. Be-Con BV Consultancy & Engineering bvba begeleidt hen daarbij en doet dit in twee fasen: de voorbereidende fase en de maturiteitsfase.

De voorbereidende fase:

In deze eerste fase wordt in overleg een duidelijk begrip van MVO bekomen en wat MVO voor de organisatie kan betekenen. Vervolgens wordt samen het MVO-procesmodel uitgetekend op maat van de organisatie. Ook de weg ernaartoe, inclusief de implementatie van het MVO-procesmodel behoren tot de voorbereidende fase. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het identificeren van de indirecte of externe stakeholders en de wijze van overleg om hun belangen te (leren) kennen. De externe stakeholders hebben onrechtstreeks belang bij de activiteiten van de organisatie, bijvoorbeeld: de andere actoren (schakels) binnen de sector (keten), de overheid, de concurrenten, .... . In tegenstelling tot het interne stakeholdersoverleg (zie  organisatorische uitdagingen ) is het voor een individuele organisatie niet eenvoudig om op eigen initiatief het externe stakeholdersoverleg te voeren. Er wordt daarom geëvalueerd of er reeds een sectorale benadering voorhanden is. Tot slot wordt gewerkt rond een geloofwaardige communicatie op het vlak van MVO.

De maturiteitsfase:

Nadat de organisatie haar MVO-procesmodel heeft geïmplementeerd, dient het proces ook jaarlijks geëvalueerd te worden op effectiviteit. Be-Con C&E werkt samen met de organisatie een evaluatiemethode uit om de vooropgestelde verbetering op bedrijfs- en maatschappelijk vlak jaarlijks te kunnen toetsen aan de resultaten en bij te sturen waar mogelijk. Op die manier neemt de organisatie haar ketenverantwoordelijkheid op. Ketenverantwoordelijkheid betekent dat een organisatie doet wat binnen haar mogelijkheden ligt om in de gehele keten verantwoord ondernemen mogelijk te maken, te bevorderen en uit te voeren. Opdat de organisatie haar inspanningen op vlak van MVO aantoonbaar kan maken, wordt tot slot een communicatievorm - al dan niet volgens bestaande richtlijnen - uitgewerkt. Desgewenst begeleidt Be-Con C&E de organisatie binnen een MVO-certificeringstraject.

Wilt u weten wat Be-Con C&E voor u en uw organisatie kan betekenen? Hoe wij voor u een inspiratiebron kunnen zijn? Dat zoeken we samen uit!


Hilde Maes
Zaakvoerder/Bestuurder
Ir Chemie - milieutechnologie (KUL)
0498 518 949
hilde.maes@be-con.be
LinkedIn

Maatschappelijk verantwoord Ondernemen (MVO) of duurzaam ondernemen

is een continu proces waarbij organisaties vrijwillig streven naar verbetering op bedrijfs- en maatschappelijk vlak door op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de gehele bedrijfsvoering op te nemen, waarbij overleg met de stakeholders of belanghebbenden van de organisatie deel uitmaakt van dit proces.

Maatschappelijke uitdagingen

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x