Grondwatersanering

Verontreinigd grondwater wordt veelal behandeld door het in eerste instantie op te pompen met een grondwaterextractiesysteem en vervolgens bovengronds te zuiveren. Meestal gebeurt deze zuivering in een mobiele waterzuiveringsinstallatie. Het gezuiverde water wordt nadien, overeenkomstig het conform verklaarde saneringsproject, geloosd in de openbare riolering of oppervlaktewater of wordt opnieuw geïnfiltreerd in de bodem. Dergelijke grondwatersaneringstechniek noemt men ook de "pump & treat" sanering.

Het grondwater kan op een passieve of actieve wijze onttrokken worden. Na de ontgravingswerken kan een passieve grondwaterextractie een budgetvriendelijke na-sanering opleveren. In dat geval wordt er gebruik gemaakt van één of meerdere drains die uitkomen in een pompput. Omwille van het gravitair toestromen van het grondwater naar de pompput spreekt men van een passief grondwaterextractiesysteem. Het grondwater wordt periodiek uit de pompput gepompt en naar de waterzuiveringsinstallatie geleid.         

Veelal wordt evenwel geopteerd voor een actief onttrekkingssysteem met filterputten en leidingen. Door middel van een zuigerpomp of een hoog rendement vacuümpomp wordt het grondwater onttrokken en verpompt naar het zuiveringsgedeelte. Be-Con bv bouwt zelf hoog rendement vacuümpompen met eventueel geïntegreerde actieve defoaming en emulsiebreking, aangepast aan de specifieke noden van het bodemsaneringsproject.

Qua zuiveringstechnieken kan Be-Con bv zowel de gangbare technieken toepassen (bijvoorbeeld olie-afscheider, zandfiltratie, koolfiltratie) als de minder gangbare zoals ionenwisseling en Dissolved Air Flotation (DAF). Be-Con BV bouwt zelf de grondwaterzuiveringsinstallatie op maat en houdt deze voor uw bedrijf operationeel tijdens het bodemsaneringsproject.

Een grondwatersanering kan tot enkele weken duren indien de techniek wordt toegepast ter ondersteuning van een afgraving. Meestal loopt echter een dergelijke sanering gedurende enkele maanden tot zelfs jaren. 

Grondwatersanering

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x